Wat doen wij?

Wij zijn de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (V.E.E.O.N). De vereniging werd opgericht in 1964 en is een platform voor veerexploitanten.

De VEEON geeft adviezen en verstrekt informatie aan publiek- en privaatrechtelijke instellingen die op enigerlei wijze zijn betrokken oftewel kunnen worden betrokken bij de gang van zaken over zoetwaterveren. De vereniging participeert in overlegorganen en wordt alom gezien als gesprekspartner namens deze veren. Tevens organiseert de VEEON vakopleidingen voor haar leden.

Door tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering te beleggen en door het organiseren van excursies/ informatieve bijeenkomsten tracht de vereniging de onderlinge gedachte- en informatie uitwisseling alsmede een collegiale verstandhouding tussen de onderlinge leden te bevorderen.

Door de grote verscheidenheid aan vaartuigen die een oeververbinding onderhouden en niet allen onder de categorie overzetveren vallen, beschikt de verenging over een grote diversiteit aan kennis van deze vaartuigen en de voortstuwingsmogelijkheden.

In sommige gevallen wordt samenwerking gezocht met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) om op een zo efficiënt mogelijke manier de algemene belangen voor volledige branche te behartigen. Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.